Nabór na stanowisko pracy - Specjalista ds. realizacji LSR

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 sierpnia 2018

Zarząd Stowarzyszenia
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
ogłasza nabór ofert kandydatów na stanowisko:

Specjalisty ds. realizacji LSR;

forma zatrudnienia –umowa o pracę; pełny etat 

planowany termin zatrudnienia – 1 września 2018r.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane o specjalności zarządzanie i marketing, ekonomia,
 • znajomość przepisów dot. PO RYBY na lata 2014-2020,
 • doświadczenie zawodowe w koordynowaniu i/lub rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • znajomość odpowiednich przepisów prawa (np. ustawy o fundacjach, stowarzyszeniach),
 • znajomość metod i technik zarządzania projektami,
 • biegła obsługa komputera i Internetu,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Dodatkowe wymagania

 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętności organizatorskie oraz pracy w zespole,
 • asertywność.

Główny zakres obowiązków Specjalisty ds. realizacji LSR:

 • realizacja zadań w zakresie animacji lokalnej i współpracy wyszczególnionych w planie komunikacyjnym, w tym organizacja i przeprowadzenie kampanii promocyjnych, organizacja spotkań, zamieszczanie na bieżąco informacji na stronie internetowej stowarzyszenia oraz przesyłanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych gmin wchodzących w skład ŚRLGD, przygotowywanie i rozsyłanie newslettera, tworzenie i rozwijanie baz kontaktów, przygotowywanie materiałów promocyjnych/prasowych, gromadzenie materiałów i dokumentacji z realizacji zadań ujętych w planie komunikacyjnym,
 • obsługa administracyjna Rady ŚRLGD w zakresie prowadzenia dokumentacji,
 • organizacja szkoleń dla mieszkańców obszaru objętego zakresem działania ŚRLGD oraz opracowanie materiałów szkoleniowych,
 • współpraca z koordynatorami gminnymi przy organizacji szkoleń informacyjnych i aktywizujących w ramach działania priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020,
 • doradztwo w zakresie możliwości wykorzystania środków finansowych w ramach działań priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020,
 • doradztwo i pomoc przy wypełnianiu wniosków przez potencjalnych beneficjentów,
 • prowadzenie rejestru składanych wniosków o pomoc od beneficjentów w ramach priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020,
 • wykonywanie prac związanych z przygotowaniem materiałów dotyczących zgłoszonych wniosków na posiedzenie Rady,
 • wykonywanie czynności proceduralnych związanych z wnioskami ocenianymi przez Radę,
  w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej,
 • prowadzenie rejestru interesów członków organu decyzyjnego, pozwalającego na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/ poszczególnymi projektami,
 • prowadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji bezpośrednio związanej z zakresem czynności,
 • udzielanie informacji oraz aktywizowanie społeczności podczas wydarzeń kulturalnych na obszarze działania ŚRLGD oraz poza nim,
 • udzielanie informacji oraz aktywizowanie społeczności w ramach działalności ŚRLGD, realizacji LSR na obszarze działania ŚRLGD,
 • uczestniczenie w szkoleniach, kursach, seminariach itp. mających na celu podnoszenie kwalifikacji,
 • przygotowywanie aneksów do umowy ramowej i projektów planowanych zmian w LSR,
 • współkoordynowanie projektów współpracy,
 • organizowanie promocji ŚRLGD i obszaru działania objętego LSR,
 • wykonywanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura ŚRLGD, realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura i Zarząd.

Wymagane dokumenty i oświadczenia (należy złożyć w zamkniętej kopercie):

 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • dokumenty poświadczające staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupie Działania, poświadczone własnoręcznym podpisem

Termin i miejsce składania dokumentów:

do 21.08.2018 r. do godziny.14.00 (liczy się data złożenia dokumentów do biura) na adres Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na (nazwa stanowiska) oraz „Nie otwierać przed terminem składania ofert”.

 

W przypadku pytań prosimy o przesłanie e-maila: biuro@swietokrzyskalgr.pl

Informujemy, iż na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci spełniający wymogi formalne. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na:  www.swietokrzyskalgr