Ponowny nabór na stanowisko pracy - Specjalista ds. realizacji LSR

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2019

Zarząd Stowarzyszenia

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalisty ds. realizacji LSR 

 

forma zatrudnienia  –  umowa o pracę na czas określony; pełny etat

planowany termin zatrudnienia  –  od 1 listopada 2019r. do 31 grudnia 2020r.

miejsce zatrudnienia  –  Włoszczowa

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane o specjalności zarządzanie i marketing, ekonomia,
 • znajomość przepisów dot. PO RYBY na lata 2014-2020,
 • znajomość odpowiednich przepisów prawa (np. ustawy o fundacjach, stowarzyszeniach),
 • biegła obsługa komputera i Internetu,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 Dodatkowe wymagania

 • doświadczenie zawodowe w koordynowaniu i/lub rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • znajomość metod i technik zarządzania projektami,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętności organizatorskie oraz pracy w zespole,
 • asertywność.

Główny zakres obowiązków Specjalisty ds. realizacji LSR:

-realizacja zadań w zakresie animacji lokalnej i współpracy wyszczególnionych w planie komunikacyjnym, w tym organizacja i przeprowadzenie kampanii promocyjnych, organizacja spotkań,

-zamieszczanie na bieżąco informacji na stronie internetowej stowarzyszenia oraz przesyłanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych gmin wchodzących w skład ŚRLGD,

-przygotowywanie i rozsyłanie newslettera, tworzenie i rozwijanie baz kontaktów, przygotowywanie materiałów promocyjnych/prasowych, gromadzenie materiałów i dokumentacji z realizacji zadań ujętych w planie komunikacyjnym,

-obsługa administracyjna Rady ŚRLGD w zakresie prowadzenia dokumentacji,

-organizacja szkoleń dla mieszkańców obszaru objętego zakresem działania ŚRLGD oraz opracowanie materiałów szkoleniowych,

-współpraca z koordynatorami gminnymi przy organizacji szkoleń informacyjnych i aktywizujących w ramach działania priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020,

-doradztwo w zakresie możliwości wykorzystania środków finansowych w ramach działań priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020,

-doradztwo i pomoc przy wypełnianiu wniosków przez potencjalnych beneficjentów,

-prowadzenie rejestru składanych wniosków o pomoc od beneficjentów w ramach priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020,

-wykonywanie prac związanych z przygotowaniem materiałów dotyczących zgłoszonych wniosków na posiedzenie Rady,

-wykonywanie czynności proceduralnych związanych z wnioskami ocenianymi przez Radę,

-w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej,

-prowadzenie rejestru interesów członków organu decyzyjnego, pozwalającego na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/ poszczególnymi projektami,

-prowadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji bezpośrednio związanej z zakresem czynności,

-udzielanie informacji oraz aktywizowanie społeczności podczas wydarzeń kulturalnych na obszarze działania ŚRLGD oraz poza nim,

-udzielanie informacji oraz aktywizowanie społeczności w ramach działalności ŚRLGD, realizacji LSR na obszarze działania ŚRLGD,

-uczestniczenie w szkoleniach, kursach, seminariach itp. mających na celu podnoszenie kwalifikacji,

-przygotowywanie aneksów do umowy ramowej i projektów planowanych zmian w LSR,

-współkoordynowanie projektów współpracy,

-organizowanie promocji ŚRLGD i obszaru działania objętego LSR,

-wykonywanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura ŚRLGD, realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura i Zarząd.

Wymagane dokumenty i oświadczenia (należy złożyć w zamkniętej kopercie):

-  list motywacyjny,

-  życiorys – CV,

-  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

-  dokumenty poświadczające staż pracy,

-  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupie Działania, poświadczone własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

do 28.10.2019 r. do godziny.14.00 (liczy się data złożenia dokumentów do biura) na adres Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. realizacji LSR - miejsce pracy: Włoszczowa” oraz „Nie otwierać przed terminem składania ofert”.

W przypadku pytań prosimy o przesłanie e-maila: biuro@swietokrzyskalgr.pl

Informujemy, iż na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci spełniający wymogi formalne. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na:  www.swietokrzyskalgr.pl