Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

Ogólne informacje

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania obejmuje obszar osiemnastu gmin należących do trzech powiatów, zlokalizowanych w południowo- zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Zgodnie z Krajowym Rejestrem Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju – TERYT, cztery gminy, tj. Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Włoszczowa to gminy miejsko-wiejskie, natomiast pozostałe czternaście jednostek to gminy wiejskie: Fałków, Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Ruda Maleniecka, Secemin, Słupia Konecka, Słupia Jędrzejowska, Imielno, Nagłowice, Oksa, Sobków, Wodzisław.

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania opracowała Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020), współfinansowanego ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014 – 2020.

Działalność ŚRLGD jest kontynuacją działań zapoczątkowanych przez Lokalną Grupę Rybacką „Między Nidą a Pilicą” i „Lokalną Grupę Rybacką Jędrzejowska Ryba”, które
w projekcji finansowej 2007-2013 otrzymały na rozwój swoich obszarów budżet w łącznej wysokości ponad 33 mln zł. W okresie swojej działalności grupy te przyczyniły się do rozwoju obszarów rybackich i integracji zamieszkującej jej społeczności. Stowarzyszenie ŚRLGD zgodnie ze statutem przewiduje szereg działań, które mają służyć szeroko pojętej poprawie życia mieszkańców. Będą one zatem miały bezpośredni wpływ na rozwój całego obszaru zależnego od rybactwa.

W pracę nad LSR zaangażowani byli przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Taką możliwość stworzył partycypacyjny model budowy strategii. Był on oparty o wykorzystanie wniosków z  warsztatów strategicznych, spotkań z rybakami oraz treści badań ankietowych. Analiza wniosków z  konsultacji społecznych doprowadziła do sformułowania celów istotnych dla zrównoważonego rozwoju terenu objętego strategią:

Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania jest zaproszeniem do współpracy wszystkich osób, instytucji i środowisk, którym zależy na dynamicznym rozwoju obszarów wiejskich naszego regionu i poprawie jakości życia zarówno osób bezpośrednio związanych z gospodarka rybacką, jak i ogółu mieszkańców. Operacje zaproponowane w Strategii stanowią wyzwanie dla całej społeczności lokalnej. Każda z nich musi być realizowana przez wiele podmiotów, rozumiejących swoją rolę w podejściu do realizacji LSR.

 

Cele, organy statutowe oraz zasady działania ŚRLGD

Celem stowarzyszenia jest:

Statutowymi organami Stowarzyszenia ŚRLGD są:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

Stowarzyszenie działa na mocy aktów prawnych:

RLGD działa na podstawie przepisów: ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), innych właściwych krajowych i wspólnotowych przepisów prawnych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011, ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z dn. 18 marca 2015 r. poz. 378) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Dane Stowarzyszenia:

Numer w KRS: 0000574777
REGON: 36250535000000
NIP: 6090072583

Adres siedziby: os. Brożka 3, 29-100 Włoszczowa

Nr konta bankowego -  Bank Spółdzielczy we Włoszczowie:  38 85250002 0000 0011 0070 0001