Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

Projekty współpracy

Opracowując Lokalna Strategię Rozwoju obszaru ŚRLGD przewidziano realizację projektów współpracy. Kluczową sprawą dla rozwoju obszaru ŚRLGD jest jego promocja. Członkowie społeczności lokalnej, którzy wzięli udział w konsultacjach w czasie tworzenia LSR zgodzili się, że skuteczna promocja obszaru musi odbywać się w oparciu o unikalne lokalne zasoby. Z tego względu działania promocyjne w oparciu o projekty współpracy będą szeroko wykorzystywać rybacki charakter obszaru. Uznano przy tym, że warto promować się poprzez propagowanie dobrych praktyk wypracowanych przez społeczność lokalną, w tym także przez rybaków. Biorąc pod uwagę wytyczne sformułowane przez mieszkańców obszaru postanowiono, że promocja obszaru będzie odbywać się poprzez organizację szkoleń i warsztatów na obszarze ŚRLGD. Zaproszeni goście, mieszkańcy innych obszarów rybackich oraz specjaliści w zakresie hodowli ryb będą mogli na miejscu zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi na obszarze ŚRLGD. Tego typu działania będą sprzyjać także budowaniu wizerunku obszaru jako terenu konkurencyjnego i innowacyjnego, co jest odpowiedzią na zdiagnozowane zagrożenia w LSR. Promocji sprzyjać będą także wizyty członków społeczności lokalnej na obszarach działania partnerskich podmiotów. Należy zwrócić także uwagę na wartość dodaną zaplanowanych projektów współpracy. Po pierwsze wezmą w nich udział przedstawiciele grupy defaworyzowanej, co będzie dodatkową formą wsparcia do nich kierowanego. Po drugie, wymiana doświadczeń z mieszkańcami innych obszarów rybackich może zaowocować nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami na obszarze ŚRLGD.

Dodatkowe informacje na temat projektów współpracy przedstawione są w poniżej

I PROJEKT WSPÓŁPRACY:

1. Stowarzyszenie Dolina Karpia
2. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
3. RLGD "Opolszczyzna"
4. Stowarzyszenie LGR Puszczy Sandomierskiej
5. Świętokrzyska RLGD
6. Stowarzyszeniem LGR W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza
7. Stowarzyszenie RLGD „Roztocze”

 

II PROJEKT WSPÓŁPRACY:

  1. Stowarzyszenie LGR Puszczy Sandomierskiej
  2. Stowarzyszenie LGR W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza

III PROJEKT WSPÓŁPRACY:

1. Łowicka Grupa Rybacka, 
2. LGR Bielska Kraina,
3. LGR Świętokrzyski Karp
4. LGD Dolin Soły
5. Oz „Partnerstwo pre MAS Terchowska Dolina”