Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

Informacje dla Wnioskodawcy

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Pomoc finansowa obejmuje:

Pomoc finansowa jest przyznawana:

 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Pomoc finansowa obejmuje:

Pomoc finansowa jest przyznawana:

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Pomoc finansowa obejmuje:

Pomoc finansowa jest przyznawana:

*Art.95 ust. 1
Państwa członkowskie stosują maksymalną intensywność pomocy publicznej w wysokości 50 % całkowitych kwalifikowalnych wydatków związanych z daną operacją.
*Art. 95 ust. 3
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą stosować intensywność pomocy publicznej w wysokości między 50 % a 100 % całkowitych kwalifikowalnych wydatków gdy:
a) operację przeprowadza się na podstawie tytułu V rozdziały I, II, lub IV i spełnia ona wszystkie poniższe kryteria:
(i) jest w interesie zbiorowym;
(ii) ma zbiorowego beneficjenta;
(iii) projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

b) operację przeprowadza się na podstawie tytułu V rozdział III, spełnia ona jedno z kryteriów, o których mowa lit. a) ppkt (i), (ii) lub (iii) niniejszego ustępu, a także zapewnia publiczny dostęp do jej wyników.