Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

Nabory wniosków - ARCHIWALNE

Artykuły

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 11/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  11/2018

 

Zarząd stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania realizującego Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, działającej na terenie gmin: Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Kluczewsko, Krasocin, Włoszczowa, Secemin, Moskorzew, Radków, Oksa, Małogoszcz, Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Jędrzejów, Sobków, Sędziszów, Wodzisław, Imielno ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące przedsięwzięcia:

1.2.1. Rozwój działalności gospodarczej

zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1435, zwane dalej Rozporządzeniem) – wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji zobowiązane są złożyć wniosek w 1 z 2 biur stowarzyszenia:

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów, 3 piętro, p. 323,

lub

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, oś. Brożka 3, 29-100 Włoszczowa,

W okresie od dnia 8.10.2018 r. do dnia 22.10.2018 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biur.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do biura.

III. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów (refundacja, istnieje możliwość otrzymania zaliczki) oraz do 100 000 zł na jednego wnioskodawcę.

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Do otrzymania pomocy w ramach naboru upoważnione są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2015 poz. 1358 z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu.

2. Operacja objęta złożonym wnioskiem w ramach naboru musi być zgodna z LSR, czyli:

a) zakładać realizację celu ogólnego i celu szczegółowego, w ramach których realizowane jest wskazane w ogłoszeniu przedsięwzięcie, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

b) być zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-20 – Priorytet IV „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” (w tym zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz dodatkowymi warunkami wsparcia określonymi w ogłoszeniu o naborze),

c) być zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

d) być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym

w ogłoszeniu o naborze (punkt II).

3. Operacja niezgodna z LSR nie podlega ocenie punktowej i nie może zostać wybrana do dofinansowania.

4. Operacja, która nie uzyska minimalnej liczby punktów w ocenie według kryteriów wyboru operacji, nie może zostać wybrana do dofinansowania.

V. Kryteria wyboru operacji

Ocena punktowa operacji zgodnych z LSR dokonywana jest według kryteriów wyboru operacji. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji wynosi 23. Informacja o miejscu udostępniania kryteriów znajduje się w pkt IX ogłoszenia

VI. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi  375 240,45 zł.

VII. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), tożsamej z wersją papierową.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami wykazanymi w formularzu wniosku, o ile dany załącznik dotyczy konkretnego wnioskodawcy.

2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji, które zostały określone dla poszczególnych kryteriów w dokumencie Kryteria oceny operacji.

IX. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2) Formularz wniosku o płatność

3) Formularz umowy o udzielenie wsparcia

4) Lokalna Strategia Rozwoju,

5) Kryteria oceny operacji

6) Inne dokumenty istotne z punktu widzenia Wnioskodawcy (Regulamin Pracy Rady ŚRLGD, Procedura oceny i wyboru operacji i in., Oświadczenia dla wnioskodawców i oświadczenia audytu desygnacji uwzględniające promowanie równouprawnienia oraz zasady zrównoważonego rozwoju, niezakończeniu operacji).

Wymienione wyżej dokumenty znajdują się na stronie internetowej Świętokrzyskiej Rybackiej LGD w zakładce dotyczącej ogłoszenia o naborze – www.swietokrzyskalgr.pl

X. Informacja dodatkowa

W ramach niniejszego konkursu maksymalna wartość dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca wynosi  100 000zł.

Informacje o naborze udzielane są w biurach Świętokrzyskiej Rybackiej LGD oraz pod numerami telefonów 41/386 10 51, 690 -017-120.

 

 

 

 

24 września 2018


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 10/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  10/2018

 

Zarząd stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania realizującego Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, działającej na terenie gmin: Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Kluczewsko, Krasocin, Włoszczowa, Secemin, Moskorzew, Radków, Oksa, Małogoszcz, Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Jędrzejów, Sobków, Sędziszów, Wodzisław, Imielno ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków

I.  Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące przedsięwzięcia:

1.1.2. Tworzenie punktów przetwórstwa lub punktów bezpośredniej sprzedaży ryb

zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1435, zwane dalej Rozporządzeniem) - podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

II.  Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji zobowiązane są złożyć wniosek w 1 z 2 biur stowarzyszenia:

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów, 3 piętro, p. 323,

lub

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, oś. Brożka 3, 29-100 Włoszczowa,

W okresie od dnia 8.10.2018 r. do dnia 22.10.2018 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biur

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do biura.

III. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów (refundacja, istnieje możliwość otrzymania zaliczki) oraz do 150 000 zł na jednego wnioskodawcę.

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Do otrzymania pomocy w ramach naboru upoważnione są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2015 poz. 1358 z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu.

2. Operacja objęta złożonym wnioskiem w ramach naboru musi być zgodna z LSR, czyli:

a) zakładać realizację celu ogólnego i celu szczegółowego, w ramach których realizowane jest wskazane w ogłoszeniu przedsięwzięcie, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

b) być zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-20 – Priorytet IV „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” (w tym zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz dodatkowymi warunkami wsparcia określonymi w ogłoszeniu o naborze),

c) być zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

d) być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze (punkt II).

3. Operacja niezgodna z LSR nie podlega ocenie punktowej i nie może zostać wybrana do dofinansowania.

4. Operacja, która nie uzyska minimalnej liczby punktów w ocenie według kryteriów wyboru operacji, nie może zostać wybrana do dofinansowania.

V. Kryteria wyboru operacji

Ocena punktowa operacji zgodnych z LSR dokonywana jest według kryteriów wyboru operacji. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji wynosi 23. Informacja o miejscu udostępniania kryteriów znajduje się w pkt IX ogłoszenia

VI. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi  535 053,00 zł.

VII. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), tożsamej z wersją papierową.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami wykazanymi w formularzu wniosku, o ile dany załącznik dotyczy konkretnego wnioskodawcy.

2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji, które zostały określone dla poszczególnych kryteriów w dokumencie Kryteria oceny operacji.

IX. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2) Formularz wniosku o płatność

3) Formularz umowy o udzielenie wsparcia

4) Lokalna Strategia Rozwoju,

5) Kryteria oceny operacji

6) Inne dokumenty istotne z punktu widzenia Wnioskodawcy (Regulamin Pracy Rady ŚRLGD, Procedura oceny i wyboru operacji i in., Oświadczenia dla wnioskodawców i oświadczenia audytu desygnacji uwzględniające promowanie równouprawnienia oraz zasady zrównoważonego rozwoju, niezakończeniu operacji)

Wymienione wyżej dokumenty znajdują się na stronie internetowej Świętokrzyskiej Rybackiej LGD w zakładce dotyczącej ogłoszenia o naborze – www.swietokrzyskalgr.pl

X. Informacja dodatkowa

W ramach niniejszego konkursu maksymalna wartość dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca wynosi  150 000zł.

Informacje o naborze udzielane są w biurach Świętokrzyskiej Rybackiej LGD oraz pod numerami telefonów 41/386 10 51, 690-017-120.

 

 

 

 

24 września 2018


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 9/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  9/2018

Zarząd stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania realizującego Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, działającej na terenie gmin: Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Kluczewsko, Krasocin, Włoszczowa, Secemin, Moskorzew, Radków, Oksa, Małogoszcz, Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Jędrzejów, Sobków, Sędziszów, Wodzisław, Imielno ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące przedsięwzięcia:

1.1.1. Różnicowanie działalności rybackiej

zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1435, zwane dalej Rozporządzeniem) - wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

 II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji zobowiązane są złożyć wniosek w 1 z 2 biur stowarzyszenia:

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów, 3 piętro, p. 323,

lub

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, os. Brożka 3, 29-100 Włoszczowa,

W okresie od dnia 8.10.2018 r. do dnia 22.10.2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biur.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do biura.

III. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50% tych kosztów (refundacja, istnieje możliwość otrzymania zaliczki) oraz do 110 000,00zł na jednego wnioskodawcę.

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Do otrzymania pomocy w ramach naboru upoważnione są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2015 poz. 1358 z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu.

2. Operacja objęta złożonym wnioskiem w ramach naboru musi być zgodna z LSR, czyli:

a) zakładać realizację celu ogólnego i celu szczegółowego, w ramach których realizowane jest wskazane w ogłoszeniu przedsięwzięcie, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

b) być zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-20 – priorytet IV „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” (w tym zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz dodatkowymi warunkami wsparcia określonymi w ogłoszeniu o naborze),

c) być zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

d) być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze (punkt II).

3. Operacja niezgodna z LSR nie podlega ocenie punktowej i nie może zostać wybrana do dofinansowania.

4. Operacja, która nie uzyska minimalnej liczby punktów w ocenie według kryteriów wyboru operacji, nie może zostać wybrana do dofinansowania.

V. Kryteria wyboru operacji

Ocena punktowa operacji zgodnych z LSR dokonywana jest według kryteriów wyboru operacji. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji wynosi 23. Informacja o miejscu udostępniania kryteriów znajduje się w pkt IX ogłoszenia

VI.  Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi  - 1 350 147,67 zł.

VII. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), tożsamej z wersją papierową.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami wykazanymi w formularzu wniosku, o ile dany załącznik dotyczy konkretnego Beneficjenta,

2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji, które zostały określone dla poszczególnych kryteriów w dokumencie Kryteria wyboru operacji.

IX. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2) Formularz wniosku o płatność

3) Formularz umowy o przyznanie pomocy

4) Lokalna Strategia Rozwoju,

5) Kryteria wyboru oceny operacji

6) Inne dokumenty istotne z punktu widzenia Wnioskodawcy (Regulamin Pracy Rady ŚRLGD, Procedura oceny i wyboru operacji, Oświadczenia dla Wnioskodawców  i  Oświadczenia audytu desygnacji uwzględniające promowanie równouprawnienia oraz zasady zrównoważonego rozwoju oraz o nieukończeniu operacji).

Wymienione wyżej dokumenty znajdują się na stronie internetowej Świętokrzyskiej Rybackiej LGD w zakładce dotyczącej ogłoszenia o naborze – www.swietokrzyskalgr.pl.

X. Informacja dodatkowa

W ramach niniejszego konkursu maksymalna wartość dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca wynosi 110 000zł.

Informacje o naborze udzielane są w biurach Świętokrzyskiej Rybackiej LGD oraz pod numerami telefonów: 41/386 10 51, 690 017 120, 538-320-181.

 

24 września 2018


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2018

Zarząd stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania realizującego Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, działającej na terenie gmin: Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Kluczewsko, Krasocin, Włoszczowa, Secemin, Moskorzew, Radków, Oksa, Małogoszcz, Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Jędrzejów, Sobków, Sędziszów, Wodzisław, Imielno ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące przedsięwzięcia:

 1.3.1. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego

zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1435, zwane dalej Rozporządzeniem)- propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

 II.  Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji zobowiązane są złożyć wniosek w 1 z 2 biur stowarzyszenia:

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów, 3 piętro, p. 323, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.


lub

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, oś. Brożka 3, 29-100 Włoszczowa, od poniedziałku do piątku w godz. 7.20-15.20.

W okresie od dnia 03.09.2018 r. do dnia 17.09.2018 r.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do biura.

III. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (refundacja, istnieje możliwość otrzymania zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011  – w wysokości do 85% tych kosztów oraz do 87 261,55 zł na jednego wnioskodawcę.

IV.         Warunki udzielenia wsparcia:

1. Do otrzymania pomocy w ramach naboru upoważnione są jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne podległe tym jednostkom oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2015 poz.1358 z późn. zm) oraz w Rozporządzeniu.

2. Operacja objęta złożonym wnioskiem w ramach naboru musi być zgodna z LSR, czyli:

a) zakładać realizację celu ogólnego i celu szczegółowego, w ramach których realizowane jest wskazane w ogłoszeniu przedsięwzięcie, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

b) być zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-20 – priorytet IV „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” (w tym zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz dodatkowymi warunkami wsparcia określonymi w ogłoszeniu o naborze),

c) być zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

d) być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze (punkt II).

3. Operacja niezgodna z LSR nie podlega ocenie punktowej i nie może zostać wybrana do dofinansowania.

4. Operacja, która nie uzyska minimalnej liczby punktów w ocenie według kryteriów wyboru operacji, nie może zostać wybrana do dofinansowania.

V.         Kryteria wyboru operacji

Ocena punktowa operacji zgodnych z LSR dokonywana jest według kryteriów wyboru operacji. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji wynosi 23. Informacja o miejscu udostępniania kryteriów znajduje się w pkt IX ogłoszenia. 

VI.  Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi  - 87 261,55  zł.

 

VII. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), tożsamej z wersją papierową.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków

VIII.  Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami wykazanymi w formularzu wniosku, o ile dany załącznik dotyczy konkretnego Beneficjenta,

2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji, które zostały określone dla poszczególnych kryteriów w dokumencie Kryteria wyboru operacji.

IX. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2) Formularz wniosku o płatność

3) Formularz umowy o przyznanie pomocy

4) Lokalna Strategia Rozwoju,

5) Kryteria wyboru oceny operacji

6) Inne dokumenty istotne z punktu widzenia Wnioskodawcy (Regulamin Pracy Rady ŚRLGD, Procedura oceny i wyboru operacji, Oświadczenia dla Wnioskodawców i  Oświadczenia audytu desygnacji uwzględniające promowanie równouprawnienia oraz zasady zrównoważonego rozwoju.)

Wymienione wyżej dokumenty znajdują się na stronie internetowej Świętokrzyskiej Rybackiej LGD w zakładce dotyczącej ogłoszenia o naborze – www.swietokrzyskalgr.pl.

X. Informacja dodatkowa

Informacje o naborze udzielane są w biurach Świętokrzyskiej Rybackiej LGD oraz pod numerami telefonów: 41/386 10 51, 690 017 120, 538-320-181 .

 

17 sierpnia 2018