Ogólne informacje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania obejmuje obszar osiemnastu gmin należących do trzech powiatów, zlokalizowanych w południowo- zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Zgodnie z Krajowym Rejestrem Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju – TERYT, cztery gminy, tj. Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Włoszczowa to gminy miejsko-wiejskie, natomiast pozostałe czternaście jednostek to gminy wiejskie: Fałków, Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Ruda Maleniecka, Secemin, Słupia Konecka, Słupia Jędrzejowska, Imielno, Nagłowice, Oksa, Sobków, Wodzisław.

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania opracowała Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020), współfinansowanego ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014 – 2020.

Działalność ŚRLGD jest kontynuacją działań zapoczątkowanych przez Lokalną Grupę Rybacką „Między Nidą a Pilicą” i „Lokalną Grupę Rybacką Jędrzejowska Ryba”, które
w projekcji finansowej 2007-2013 otrzymały na rozwój swoich obszarów budżet w łącznej wysokości ponad 33 mln zł. W okresie swojej działalności grupy te przyczyniły się do rozwoju obszarów rybackich i integracji zamieszkującej jej społeczności. Stowarzyszenie ŚRLGD zgodnie ze statutem przewiduje szereg działań, które mają służyć szeroko pojętej poprawie życia mieszkańców. Będą one zatem miały bezpośredni wpływ na rozwój całego obszaru zależnego od rybactwa.

W pracę nad LSR zaangażowani byli przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Taką możliwość stworzył partycypacyjny model budowy strategii. Był on oparty o wykorzystanie wniosków z  warsztatów strategicznych, spotkań z rybakami oraz treści badań ankietowych. Analiza wniosków z  konsultacji społecznych doprowadziła do sformułowania celów istotnych dla zrównoważonego rozwoju terenu objętego strategią:

 • Zwiększenie poziomu zatrudnienia, zwłaszcza osób grupy dewaforyzowanej, mianowicie ludzi młodych do 40 roku życia
 • Aktywizowanie społeczności
 • Zapewnienie lepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze wdrażania ŚRLGD
 • Zwiększenie wartości produktów sektora rybackiego
 • Działanie na rzecz ochrony środowiska, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz zasobów przyrodniczych obszaru

Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania jest zaproszeniem do współpracy wszystkich osób, instytucji i środowisk, którym zależy na dynamicznym rozwoju obszarów wiejskich naszego regionu i poprawie jakości życia zarówno osób bezpośrednio związanych z gospodarka rybacką, jak i ogółu mieszkańców. Operacje zaproponowane w Strategii stanowią wyzwanie dla całej społeczności lokalnej. Każda z nich musi być realizowana przez wiele podmiotów, rozumiejących swoją rolę w podejściu do realizacji LSR.

 

Cele, organy statutowe oraz zasady działania ŚRLGD

Celem stowarzyszenia jest:

 • opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR,
 • propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania RLGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,
 • inicjowanie i wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz promocja obszarów rybackich położonych w obszarze działania RLGD,
 • aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa,
 • łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim,
 • współpraca z innymi społecznościami rybackimi w kraju i zagranicą,
 • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego
  i gospodarczego regionu,
 • organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury regionu,
 • utrzymanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez wsparcie dywersyfikacji i restrukturyzacji gospodarczej i społecznej,
 • ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy
  i kultywowania lokalnych tradycji,
 • waloryzacja i polepszenie zarządzania zasobami obszaru, w tym zasobami środowiska naturalnego i krajobrazu oraz zasobami historyczno-kulturowymi obszaru,
 • tworzenie warunków do rozwoju turystyki,
 • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami
  i instytucjami zainteresowanymi celami RLGD,
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz innych partnerów RLGD w zakresie zgodnym z celami RLGD.

Statutowymi organami Stowarzyszenia ŚRLGD są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Rada,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa,
 • rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania RLGD,
 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR,
 • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem RLGD na poziomie krajowym
  i międzynarodowym,
 • upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR,
 • sprawdzanie zgodności projektów z założeniami LSR - zapewnianie spójności z LSR podczas wyboru operacji poprzez uszeregowanie ich pod względem ważności
  w zależności od ich wkładu w realizację celów strategii,
 • dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych RLGD na realizację LSR,
 • rozwijanie potencjału podmiotów lokalnych do opracowywania i realizowania operacji (projektów),
 • monitorowanie realizacji LSR i operacji (projektów) będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych działań w zakresie oceny związanych ze strategią rozwoju lokalnego,
 • realizację strategii w oparciu o postanowienia umowy ramowej zawartej
  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.
 • organizowanie, finansowanie i realizowanie:
 • przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym szkoleń, seminariów, konferencji i konkursów;
 • mprez kulturalnych i sportowych, takich jak festiwale, targi, jarmarki, pokazy, wystawy i zawody służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;
 • działalności promocyjnej i informacyjnej;
 • pozyskiwanie partnerów oraz innych źródeł finansowania działań RLGD oraz przygotowanie i realizację innych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

 

Stowarzyszenie działa na mocy aktów prawnych:

RLGD działa na podstawie przepisów: ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), innych właściwych krajowych i wspólnotowych przepisów prawnych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011, ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z dn. 18 marca 2015 r. poz. 378) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Dane Stowarzyszenia:

Numer w KRS: 0000574777
REGON: 36250535000000
NIP: 6090072583

Adres siedziby: os. Brożka 3, 29-100 Włoszczowa

Nr konta bankowego -  Bank Spółdzielczy we Włoszczowie:  38 85250002 0000 0011 0070 0001