Projekty współpracy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Opracowując Lokalna Strategię Rozwoju obszaru ŚRLGD przewidziano realizację projektów współpracy. Kluczową sprawą dla rozwoju obszaru ŚRLGD jest jego promocja. Członkowie społeczności lokalnej, którzy wzięli udział w konsultacjach w czasie tworzenia LSR zgodzili się, że skuteczna promocja obszaru musi odbywać się w oparciu o unikalne lokalne zasoby. Z tego względu działania promocyjne w oparciu o projekty współpracy będą szeroko wykorzystywać rybacki charakter obszaru. Uznano przy tym, że warto promować się poprzez propagowanie dobrych praktyk wypracowanych przez społeczność lokalną, w tym także przez rybaków. Biorąc pod uwagę wytyczne sformułowane przez mieszkańców obszaru postanowiono, że promocja obszaru będzie odbywać się poprzez organizację szkoleń i warsztatów na obszarze ŚRLGD. Zaproszeni goście, mieszkańcy innych obszarów rybackich oraz specjaliści w zakresie hodowli ryb będą mogli na miejscu zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi na obszarze ŚRLGD. Tego typu działania będą sprzyjać także budowaniu wizerunku obszaru jako terenu konkurencyjnego i innowacyjnego, co jest odpowiedzią na zdiagnozowane zagrożenia w LSR. Promocji sprzyjać będą także wizyty członków społeczności lokalnej na obszarach działania partnerskich podmiotów. Należy zwrócić także uwagę na wartość dodaną zaplanowanych projektów współpracy. Po pierwsze wezmą w nich udział przedstawiciele grupy defaworyzowanej, co będzie dodatkową formą wsparcia do nich kierowanego. Po drugie, wymiana doświadczeń z mieszkańcami innych obszarów rybackich może zaowocować nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami na obszarze ŚRLGD.

Dodatkowe informacje na temat projektów współpracy przedstawione są w poniżej

I PROJEKT WSPÓŁPRACY:

 • Nazwa projektu: „Szkolenia dla rybaków i grup defaworyzowanych”.
 • Cel projektu: Zapoznanie uczestników z innowacyjnymi metodami wylęgarniczymi ryb łososiowatych i systemami recylkulacji wody w produkcji ryb łososiowatych.
   ŚRLGD będzie organizatorem dwóch szkoleń i konferencji o następującej tematyce: innowacyjne metody wylęgarnicze ryb łososiowatych, systemy recyrkulacji wody w produkcji ryb łososiowatych, innowacyjność w chowie i hodowli ryb łososiowatych.
 • Partnerzy:

1. Stowarzyszenie Dolina Karpia
2. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
3. RLGD "Opolszczyzna"
4. Stowarzyszenie LGR Puszczy Sandomierskiej
5. Świętokrzyska RLGD
6. Stowarzyszeniem LGR W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza
7. Stowarzyszenie RLGD „Roztocze”

 • Planowany budżet: 150 000,00 zł.
 • Planowany termin realizacji: 2017 /2018 rok.

 

II PROJEKT WSPÓŁPRACY:

 • Nazwa projektu: Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń – zapoznanie polskich hodowców ryb z gospodarką rybacką w Hiszpanii na podstawie wybranych gospodarstw w regionie Andaluzji.
 • Cel projektu: Przy wykorzystaniu dobrych praktyk i rozwiązań technologicznych gosp. rybackich w Hiszpanii, chcemy podjąć współpracę w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia wspólnych alternatyw rozwoju oraz uczestnictwie w spotkaniach nt. szeroko rozumianej branży rybackiej w obu krajach.
 • Partnerzy:
 1. Stowarzyszenie LGR Puszczy Sandomierskiej
 2. Stowarzyszenie LGR W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza
 • Planowany budżet: 300,000,00 zł.
 • Planowany termin realizacji: 2018 /2019 rok.

III PROJEKT WSPÓŁPRACY:

 • Nazwa projektu: Skuteczna aktywizacja mieszkańców poprzez organizację wyjazdów studyjnych połączonych z warsztatami dla rybaków, grup defaworyzowanych
  i przedsiębiorców.
 • Cel projektu: Zadanie będzie polegać na wspólnej realizacji działań: organizacji wyjazdu studyjnego Lokalnych Grup Działania/Rybackich do jednej z Lokalnych Grup Działania w Słowacji - Oz "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" oraz organizacja wizyty studyjnej LGD z Słowacji na obszar działania Lokalnych Grup Rybackich/Działania. Projekt składać będzie się z dwóch obszarów wsparcia – dla rybaków (wymiana dobrych praktyk, gospodarowanie na obszarze zależnym od rybactwa, udział w warsztatach aktywizujących) oraz dla grup defaworyzowanych i przedsiębiorców (organizacja warsztatów aktywizujących, mających na celu uzyskanie wiedzy, która pozwoli odnaleźć się na rynku pracy grupom defaworyzowanym, natomiast przedsiębiorcom pozwoli rozszerzyć działalność.
 • Partnerzy:

1. Łowicka Grupa Rybacka, 
2. LGR Bielska Kraina,
3. LGR Świętokrzyski Karp
4. LGD Dolin Soły
5. Oz „Partnerstwo pre MAS Terchowska Dolina”

 • Planowany budżet: 150,000,00 zł.
 • Planowany termin realizacji: 2017 rok.