Informacje dla Wnioskodawcy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Pomoc finansowa obejmuje:

 • podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury,
 • wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Pomoc finansowa jest przyznawana:

 • osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w przypadku operacji "podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury",
 • osobie fizycznej, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40. roku życia – w przypadku operacji "wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury",
 • w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów,
 • do wysokości limitu środków stanowiącej równowartość w złotych określonej w programie operacyjnym kwoty środków EFMR przeznaczonych na pomoc, powiększonej o wysokość kwoty krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tej pomocy, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę,
 • jeżeli operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.

 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Pomoc finansowa obejmuje:

 • różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką,
 • podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury,
 • wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk.

Pomoc finansowa jest przyznawana:

 • osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 • w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów,
 • do wysokości limitu środków stanowiącej równowartość w złotych określonej w programie operacyjnym kwoty środków EFMR przeznaczonych na pomoc, powiększonej o wysokość kwoty krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tej pomocy, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę,
 • na operację, która zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Pomoc finansowa obejmuje:

 • wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu
 • przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt,
 • odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych,
 • ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo,
 • podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii

Pomoc finansowa jest przyznawana:

 • osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 • w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja
  - jest w interesie zbiorowym, lub
  - ma zbiorowego beneficjenta, lub
  - projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym - 
  w wysokości do 85% tych kosztów*,
 • do wysokości limitu środków stanowiącej równowartość w złotych określonej w programie operacyjnym kwoty środków EFMR przeznaczonych na pomoc, powiększonej o wysokość kwoty krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tej pomocy, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

*Art.95 ust. 1
Państwa członkowskie stosują maksymalną intensywność pomocy publicznej w wysokości 50 % całkowitych kwalifikowalnych wydatków związanych z daną operacją.
*Art. 95 ust. 3
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą stosować intensywność pomocy publicznej w wysokości między 50 % a 100 % całkowitych kwalifikowalnych wydatków gdy:
a) operację przeprowadza się na podstawie tytułu V rozdziały I, II, lub IV i spełnia ona wszystkie poniższe kryteria:
(i) jest w interesie zbiorowym;
(ii) ma zbiorowego beneficjenta;
(iii) projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

b) operację przeprowadza się na podstawie tytułu V rozdział III, spełnia ona jedno z kryteriów, o których mowa lit. a) ppkt (i), (ii) lub (iii) niniejszego ustępu, a także zapewnia publiczny dostęp do jej wyników.